Algemene  voorwaarden  Ebakery

Al  onze  aanbiedingen  worden  uitsluitend  gedaan  zonder  verbintenis.

Onder  geen  enkel  voorwendsel  kunnen  wij  verantwoordelijk  gesteld  worden  voor  schade  voortvloeiend  uit  het  gebruik  van  onze  producten.  Bij  geschil  is  onze  verantwoordelijkheid  beperkt  tot  de  eenvoudige  vervanging  of  terugbetaling  van  de  aankoopprijs  der  gebruikte  goederen.

Behoudens  schri?elijk  akkoord  kunnen  bijzondere  voorwaarden  of  bepalingen,  voorkomend  op  de  drukwerken  van  onze  klanten  ons  in  geen  geval  verbinden  of  ons  tegenstelbaar  zijn.

Alle  vertraging  in  de  uitvoering  van  een  bestelling  kan  geen  aanleiding  geven  noch  tot  schadevergoeding  noch  tot  vernieAging  van  de  bestelling.  Alle  gebeurtenissen  of  omstandigheden  die onaBankelijk  zijn  van  onze  wil  zullen  beschouwd  worden  als  gevallen  van  heirkracht  die  ons  van  rechtswege  ontlasten  van  onze  verbintenissen  en  van  alle  verantwoordelijkheid.

Alle  door  ons  verkochte  goederen,  reizen  zelfs  indien  franco  geleverd,  op  risico  van  de  koper.  Klachten worden  niet  meer  aanvaard  indien  zij  niet  binnen  de  acht  dagen  na  ontvangst  van  de  goederen  ingediend  worden.

Zo  het  bedrag  van  een  factuur  niet  vereffend  wordt  binnen  de  30  dagen  na  factuurdatum  zal  het  rechtswege  vermeerderd  worden  met  15%  ten  Atel  van  straKeding  met  een  minimum  van  18.60  Euro onverminderd  de  gerechtskosten  en  intresten.

Eigendom  van  de  geleverde  goederen  gaat  pas  over  op  de  koper  wanneer  al  de  door  de  koper  aan  de  verkoper  uit  hoofde  van  levering  verschuldigde  bedragen,  met  inbegrip  van  renten  en  kosten,  volledig aan  de  verkoper  zijn  voldaan.